Концепція школи сприяння здоров’ю

Обґрунтування актуальності проблеми.

Головна мета української системи освіти – створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України, формувати покоління, здатні навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства.

Одним з основних завдань школи є піклування про здоров’я і розвиток підростаючого покоління. Тільки фізично і морально здорова особистість може стати повноцінним членом суспільства, готовим до творчості і розвитку.

У Законі України «Про загальну середню освіту» наголошується на тому, що загальноосвітній навчальний заклад повинен забезпечувати безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формувати гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів. Саме тому головними проблемами формування здоров’я дітей є:

- створення сприятливого середовища;

- дотримання санітарного законодавства під час організації навчально-виховного процесу;

- забезпечення здійснення кожною дитиною свідомого контролю за власним здоров’ям, набуття нею навичок здорового способу життя;

- формування сталої мотивації усіх учасників навчально-виховного процесу до збереження здоров’я школярів.

В навчальному закладі необхідно створити всі умови для підтримки та зміцнення здоров’я дітей та надати їм можливість займатися фізичною культурою і спортом, оздоровлюватись в санаторно-курортних зонах і систематично ознайомлюватися з культурною спадщиною України та народів світу.

Виховна робота нашої школи охоплює всі сфери шкільного життя, весь навчально-виховний процес, де в центрі уваги стоїть особистість учня з її інтелектуальним, фізичним та творчим потенціалом.

Упродовж багатьох років в ХЗОШ №142 багато уваги приділяється охороні життя і здоров’ю дітей, створюються необхідні умови для валеологічної освіти та виховання учнів, їхньої участі в оздоровчо-освітніх заходах в позаурочний час; забезпечується дотримання санітарно-гігієнічних норм і техніки безпеки. Діяльність педагогічного колективу спрямовується на запобігання вживанню учнями алкоголю та наркотиків, іншим шкідливим звичкам, контролюється організація харчування і медичного обслуговування учнів, превентивні заходи проти прояву насильства.

Враховуючи досвід роботи в цьому напрямку, педагогічний колектив ХЗОШ №142 розробив концепцію розвитку Школи сприяння здоров’ю.

Автори концепції використали принципи психології, педагогіки, інших наук, інтегровані педагогічні ідеї вільного виховання Л.М.Толстого, , ідеї гуманного підходу Яна Амоса Коменського, ідеї виховання через середовище В.О.Сухомлинського, ідеї колективного виховання А.С.Макаренко, ідеї сучасного виховання І.Д. Беха, що дали змогу розробити концептуальну модель школи, яка всебічно враховує сутність, зміст, організацію, а також умови і фактори продуктивного процесу навчання і виховання здорового способу життя.

Основними педагогічними ідеями, на яких ґрунтується концепція діяльності та розвитку школи сприяння здоров’я, є:

- ідея індивідуально орієнтованого навчання;

- ідея індивідуальної педагогічної підтримки;

- ідея нових інформаційних технологій навчання;

- ідея колективної творчості;

- ідея навчання в процесі роботи, спілкування.

/Files/images/sz2.jpg

Суть, мета, провідні ідеї, принципи і завдання Школи сприяння здоров’ю

Колектив школи у своїй діяльності спирається на визначення здоров’я, що зазначене в Статуті Всесвітньої організації охорони здоров'я: «Здоров’я – це стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб чи фізичних вад».

Отже, Школа сприяння здоров’ю – це навчально-виховний заклад, всі структури якого спрямовані на фізичний, психічний, духовний розвиток особистості, вироблення у неї навичок охорони власного життя і здоров’я, виховання екологічної культури.

Головна мета Школи сприянню здоров’ю полягає у:

- створенні умов для самореалізації особистості, орієнтованої на ідеал здоров’я;

- вихованні свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших, як найвищої соціальної цінності.

Провідні ідеї:

- ідея “комфортності” – дуже важливо, щоб у школі панувала атмосфера добра, взаєморозуміння, творчого співробітництва;

- ідея цінності категорії здоров’я;

- ідея наступності духовних та культурних традицій Слобожанщини;

- ідея гармонії особистості з природою.

Провідні ідеї визначають зміст роботи Школи сприяння здоров’ю:

- ціннісне відношення до дитини;

- захист прав і свобод дитини;

- збереження фізичного і психічного здоров’я дитини;

- виховання здорового способу життя;

- усвідомлення культури здоров’я як складової світогляду національно свідомої особистості;

- надання дитині простору для саморозвитку.

Основні принципи виховання:

Принцип науковості, згідно з яким на основі сучасних наукових досягнень у біології, екології, фізіології, психології, фізичної культури та медицини визначаються норми здорового способу життя, розробляються технології вивчення людини її життя, здоров’я.

Принцип гуманізації, згідно з яким центром виховного процесу є особистість суб’єкта, його індивідуальність, розвиток, а також забезпечення умов для збереження та зміцнення його здоров’я.

Принцип демократизації, який передбачає встановлення суб’єкт-суб’єктних відносин між педагогом та учнем, що сприяє духовному зростанню останнього та забезпеченню психологічно комфортної обстановки.

Принцип природовідповідальності реалізується шляхом вивчення закономірностей включення людини в систему природних процесів. Навчальна діяльність, як зазначили видатні педагоги Ж.-Ж. Руссо, Я.А.Каменський, К.Д.Ушинський, повинна організовуватися відповідно до природи людини та її вікових особливостей.

Принцип діяльністного підходу, відповідно до якого людина розглядається як така, що змінюється залежно від умов та характеру діяльності, зусиль, яких вона вимагає, ступеня використання психофізичних механізмів. Отже, перетворення людини визначається особливостями діяльності, яку вона здійснює.

Принцип інтегративності передбачає виховання учня протягом усіх вікових етапів шкільного життя.

Основні завдання Школи сприяння здоров’ю:

1. Забезпечити розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді та умови самореалізації. Це означає:

– створення середовища, яке сприятиме розвитку пізнавальних інтересів та ознайомленню з навколишнім світом;

– сприяння інтелектуальному, емоційному, естетичному і екологічному розвитку дітей;

– участь дітей у різноманітних об’єднаннях за інтересами при створеному у школі Центрі роботи зі школярами.

2. Забезпечення способів, форм і методів повноцінного фізичного розвитку дітей, охорони та зміцнення їхнього здоров’я, а саме:

- усвідомлення ролі фізичної культури в різнобічному розвитку особистості;

- використання національного досвіду фізичного виховання дітей, виховання лицарського духу і козацької мужності, самовідданості, загартованості тіла і волі;

- виховання потреби в регулярних заняттях фізичною культурою, дотримання режиму дня, прагнення до оволодіння санітарно-гігієнічними нормами і навичками.

3. Забезпечення умов для виховання екологічної культури, що передбачає:

- усвідомлення дитиною себе як частини природи, що є основою життя;

- формування у дітей відчуття відповідальності за природу як національну, вселюдську цінність;

- оволодіння знаннями, практичними уміннями і навичками раціонального природокористування;

- тісний зв’язок з традиційним народним вихованням любові до природи;

- свідоме дотримання норм поведінки в природі;

- пропаганду природоохоронних ідей.

4.Формування толерантного ставлення до інших культур і традицій.

Суб’єкти діяльності Школи сприяння здоров'ю

- учні;

- вчителі;

- адміністрація;

- психологічна служба;

- медичні працівники;

- батьки;

- громадськість;

- шкільна та районні бібліотеки;

- робітники правоохоронних закладів;

- лікарі 13 дитячої лікарні.

Принципи Школи сприяння здоров’ю

- «Не зашкодь» (збереження психічного і фізичного здоров’я дитини);

- «Надаючи знання, не забирай здоров’я» (дотримання правил педагогічної гігієни);

- принцип психологічного комфорту;

- «Немає останнього часу роботи учителя, а є остання на сьогодні проблема дитини» (реалізація педагогічної підтримки);

- принцип комплексності (забезпечення реалізації концепції у поєднанні з діяльністю інших суб’єктів оздоровчо-профілактичної роботи);

- принцип етичності (забезпечення моральних основ діяльності, відображення її гуманного характеру, опора на позитивний потенціал особистості, збереження конфіденціальності);

- принцип природо відповідальності (врахування в процесі виховання багатогранної і цілісної природи людини, вікових та індивідуальних особливостей дітей, їх психологічних особливостей);

- принцип гармонізації родинного і суспільного виховання (організація педагогічного всеобучу батьків, об’єднання і координація зусиль усіх суспільних інституцій).

Основні напрямки та форми роботи

Вирішення завдань виховної роботи здійснюється за основними напрямками:

1. Превентивне виховання.

2. Валеологічне виховання.

3. Екологічне виховання

4. Спортивно-оздоровче виховання.

5. Трудове виховання.

6. Родинно-сімейне виховання.

Напрямки виховної роботи:

- стимулювання і корекція психічного стану за допомогою психологічної служби;

- впровадження психолого-педагогічного супроводу;

- формування світогляду, морального обличчя учня, його взаємовідносин з навколишнім світом і суспільством;

- діяльність шкільного самоврядування «Єднання»;

- робота шкільних гуртків та клубів;

- тематичні тижні;

- загальношкільні п’ятихвилинки здоров’я;

- вивчення і аналіз фізичного стану здоров’я;

- психологічні тренінги та семінари для учнів, педагогів та батьків;

- агітбригади ЮІР та ДЮПР;

- школа майбутніх першокласників (адаптація майбутніх першокласників до шкільного навчання);

- розвиток та зміцнення фізичного здоров’я на уроках «Фізична культура» та «Основи здоров’я»;

- екскурсії в музеї, туристичні подорожі, відвідування виставок, концертів;

- зустріч з цікавими людьми.

Шляхи реалізації концепції

- Створення сприятливих навчально-матеріальних і психолого-педагогічних умов для фізичного, розумового, морального, трудового, художньо-естетичного розвитку дітей, їхніх здібностей та формування культури способу життя і духовності, правової і екологічної культури.

- Розробка та впровадження навчально-виховних програм з екологічної та валеологічної освіти та превентивного виховання.

- Вивчення та широке запровадження кращого досвіду спільної роботи школи, сім’ї і громадськості в справах виховання здорового способу життя.

- Підвищення професіоналізму педагогів, організація валеологічної та психологічної освіти вчителів через систему науково-практичних семінарів за участю ХАНО, ХДПУ ім. Сковороди та проходження курсів.

- Запровадження у роботу школи постійно діючого семінару для класних керівників «Методика роботи класного керівника по вихованню здорового способу життя».

- Розробка методик діагностики ефективності роботи з виховання здорового образу життя та превентивного виховання та запровадження їх у практику, врахування результатів діагностики в процесі атестації педагогічних працівників.

- Проведення шкільних конференцій громадськості з проблем виховання здорового способу життя та превентивного виховання.

- Підготовка довідкової літератури для педагогів та батьків з питань виховання здорового способу життя, екологічної культури та превентивного виховання.

- Вивчення передового педагогічного досвіду виховання здорового способу життя, адаптація кращих прикладів валеологічного та превентивного виховання.

Очікувані результати

Впровадження пропонованої системи сприятиме одержанню в результаті наступної моделі випускника школи :

- який має свідомо сформовані навички здорового способу життя;

- навчився самостійно приймати рішення, підтримувати та зміцнювати власне здоров’я засобами оздоровчо-фізкультурної діяльності;

- має власну національну гідність, внутрішню свободу, гордість за свою країну; любить рідну землю, свій народ, готовий до праці в ім’я України;

- поважає закон, знає права й обов’язки громадянина України, глибоко усвідомлює взаємозв’язок між діями свободи, правами людини та її громадською відповідальністю;

- відданий ідеалам Добра, Правди, Свободи;

- вміє не піддаватися негативним звичкам, які шкодять здоров’ю;

- оволодів міжнародними нормами етики та естетики;

- має гарну літературно відшліфовану мову, досконало володіє не лише рідною, а й іноземною мовами;

- вміє свідомо й інтелектуально повноцінно використовувати вільний час з метою гармонійного саморозвитку, самовдосконалення, зміцнення здоров’я;

- є активним творцем кращого життя школи, країни;

- оволодів цінними знаннями в галузі світового і народного мистецтв, музики, архітектури, усної народної творчості, національної пісенної та танцювальної культури, побуту, ремесел, гри; валеології та фізичної культури;

- є професійно зорієнтований, зі сформованою трудовою активністю та працелюбністю;

- дбає про повноцінний фізичний розвиток, зміцнення здоров’я, гармонію тіла й духу, людини й природи;

- має сформоване почуття відповідальності за природу як національну та загальнолюдську цінність, основу життя на Землі.

Кiлькiсть переглядiв: 1493

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.